Βιολόγοι / Παρασκευαστές

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ, ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Δρακοπούλου Μαρία

Γιαννακοπούλου Ζαχαρούλα

Ιωάννου Κωνσταντίνα

Μιχαλοπούλου Ευτυχία

Παπαθανασίου Χρυσάνθη

Μαλούχου Μαρία

Παπαδημητρίου Ελισσάβετ

Βιολόγος

Παρασκευάστρια

Παραϊατρικό (ΕΔΤΠ)

Παρασκευάστρια

Παρασκευάστρια

Γραμματέας

Γραμματέας